Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

KCN Phú Nghĩa
Lộc Ninh Singashine